Pravidla a vyhlášky

Pravidla Plug & Play

Odesláním registračního formuláře na našem webu si vyřizujete zároveň Oznámení o pořádání veřejnosti přístupné kulturní akce a Povolení zvláštního užívání zeleně (pokud se lokalita nachází ve veřejné zeleni). V případě, že je vaše akce komerčního charakteru a součástí bude stánkový prodej, je nutné si navíc příslušné žádosti vyřídit po vlastní ose (k dispozici je vám návod a odkazy u každé lokality, obvykle se jedné o žádost k ohlášení místního poplatku).

Rezervaci je nutné odeslat nejpozději 7 pracovních dní před konáním veřejnosti přístupné kulturní akce.

Úklid lokality zajišťuje pořadatel veřejnosti přístupné kulturní akce. Po jejím skončení je povinen uvést lokalitu do původní podoby.

Pořadatel je povinen dodržovat dobu nočního klidu, přičemž noční dobou se dle § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle z. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Žádá-li pořadatel výjimku z vyhlášky č. 20/2009, musí postupovat v souladu s čl. 4 vyhl. 20/2009 a vyhl. 11/2011 statutárního města Brna a žádost o výjimku musí být doručena místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupné kulturní akce.

Pořadatel je povinen dodržovat hygienické limity hluku dle současné právní úpravy (Z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) a přijme taková opatření, která by při konání akce a hudební produkce omezila zatěžování ostatních obyvatel zvukem na co nejnižší míru. Současně pořadatel souhlasí s tím, že v případě soudních sporů týkajících se obtěžujících jevů způsobených konáním akce budou případné náhrady škod požadovány městem Brnem právě po pořadateli.

Od 1. 9. 2020 platí změna pravidel pro vjezd do historického centra. Změna se Vás dotkne, pokud pořádáte kulturní akci v MČ Brno-střed. Centrum je nově rozděleno na 7 podoblastí. Do každé z podoblastí je vydáváno vjezdové oprávnění zvlášť a držitel může s vozidlem pohybovat jen v dané podoblasti. Veškeré informace najdete na https://www.parkovanivbrne.cz/vjezd-do-centra.

Pro aktuální informace o uzavírkách v Brně také sledujte web https://kopemezabrno.cz/.

Vyhlášky

Vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

Vyhláška statutárního města Brna č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/2009

Manuál pro pořádání veřejných kulturní akcí v Brně

Pokud jste si k pořádání kulturní akce nevybrali žádnou z lokalit na webu Plug & Play, můžete využít náš obecný manuál pro pořádání veřejných kulturní akcí v Brně.